Aftale om intravenøs behandling i kommunalt regi i Region Hovedstaden (IV-aftale) 

På denne side finder du informationer om IV-aftalen - aftaler, vejledninger og Q&A

Intravenøs behandling (IV-behandling) er et regionalt ansvarsområde, som finansieres og foregår på hospitalet under indlæggelse eller som ambulant behandling. IV-behandling kan også foregå i borgerens eget hjem med udgående personale fra hospitalet eller som selvadministration/brugerstyret behandling. IV-behandling i kommunalt regi dækker over, at kommunen efter vejledning fra den udskrivende hospitalsafdeling, administrerer den videre IV-behandling. Kommunen har til enhver tid visitationsretten og vurderer derfor, om en borgers IV-behandling kan varetages af kommunen. 

Aftalen findes her.

For at understøtte implementering af IV-aftalen opdaterer Det fælleskommunale sundhedssekretariat en Q&A om IV-aftalen med svar på procedurer for bl.a. registrering, afregning og monitorering. 

Du kan tilgå Q&A her: (tilgår ultimo uge 10)

Spørgsmål angående IV-aftalen kan sendes til Trine Cornelis Høgh, trine.cornelius.hoegh@albertslund.dk 

 

Følgende aftaler og vejledninger er udarbejdet til brug for implementering af IV-aftalen: 

Aftale om tværsektoriel digital kommunikation omkring intravenøs behandling

Der er udarbejdet en særskilt aftale om brug af digitale kommunikation mellem parterne, når en patient/borger overdrages fra hospital til kommunal IV-behandling. I aftalen beskrives kommunikationen mellem de sundhedsprofessionelle – hospital, kommuner og almen praksis - i forbindelse med overdragelse af IV-behandling fra hospitaler til kommuner. Aftalen findes her

Aftale om afregning og monitorering

Der er ligeledes udarbejdet en teknisk aftale for afregning, monitorering og registrering af IV-behandling i kommunalt regi for at sikre ensartet praksis på tværs af region og kommuner. Aftalen er udarbejdet med udgangspunkt i den i IV-aftalen aftalte takstmodel, som består af forløbstakster og dagstakster for længerevarende forløb inden for de tre behandlingstyper for IV-antibiotika, IV-væske (isotone) og IV-pumpe. Aftalen findes her

Registreringsvejledning

Registrering af IV-behandling sker både på hospitalerne og i kommunerne bl.a. med henblik på at kunne monitorere på parametre såsom antal henvisninger, medgået tid til og længde på IV-behandlingsforløb i kommunalt regi. Det fælleskommunale sundhedssekretariat har ansvar for at opdatere registreringsvejledningen til kommunerne. 

Nyeste version findes her

Samordningsudvalgene

Det fremgår af IV-aftalen, at den lokale implementering af IV-aftalen forankres i samordningsudvalgene, og at der i hvert planområde nedsættes en implementeringsgruppe.   

Implementeringsgruppen skal blandt andet sikre, at der indgås lokale aftaler ift.:  

  • Relevante kontakttelefonnumre. 
  • Arbejdsgange ift. levering af medicin og utensilier.  
  • Håndtering af ordinerede blodprøver.  
  • Rådgivning og kompetenceudvikling af de kommunale sygeplejersker. 

Baggrund

IV-aftalen trådte formelt i kraft d. 4. oktober 2021. Sundhedskoordinationsudvalget godkendte i juni 2021 samarbejdsaftale om IV-behandling i kommunalt regi, Regionsrådet godkendte IV-aftalen d. 23. september 2021 og alle kommunerne godkendte aftalen i løbet af august og september 2021.